• Polish

Ze ¦wiata
Pachn±cy Bar
20.05.2009.
W Hollywood otworzono Scent Bar. Teraz odpoczywaj±c w pubie mo¿na zapoznaæ siê z zapachami perfum czy oczy¶ciæ kubki smakowe dziêki aromatowi kawy.
Czytaj cao
 
Aromamarketing nie boi siê kryzysu
21.04.2009.
Przemys³ zapachowy nie tylko zdo³a³ uchroniæ siê przed negatywnymi skutkami popadaj±cego w ruinê handlu detalicznego, ale rozwija siê i to wrêcz w zawrotnym tempie.
Czytaj cao
 
Zapach pieniêdzy
12.01.2009.
Agenci nieruchomo¶ci wyznaj± prost± teoriê – je¶li chcesz sprzedaæ dom, piecz chleb  podczas wizyt potencjalnych kupców. Zapach mo¿e zdzia³aæ wiêcej ni¿ ¶wie¿a warstwa farby.

 

Czytaj cao
 
O pachn±cym atramencie.
12.01.2009.

Ka¿dy sposób jest dobry, by przekazaæ komu¶ ciep³e s³owa...

Wspania³± sposobno¶ci± na to, by przelaæ na papier swoje my¶li mo¿e okazaæ siê… pachn±cy atrament.Czytaj cao
 
A powietrze w salonie Samsunga pachnie melonami...
12.01.2009.

   Ze wszystkich piêciu naszych zmys³ów wêch jest uwa¿any za naj¶ci¶lej zwi±zany z emocjami. Specjali¶ci od marketingu maj± nadziejê, ¿e zwi±zek z emocjami mo¿e sk³oniæ nas do wybrania ich produktu zamiast produktu konkurencji.

  Powietrze w salonie Samsunga na Manhattanie pachnie melonami. Zapach jest ledwo wyczuwalny, ale wraz z ³agodnym, stale zmieniaj±cym siê o¶wietleniem nadaje sklepowi zrelaksowany, tropikalny nastrój. Woñ rozpylana przez urz±dzenia ukryte w suficie stanowi zapachow± wizytówkê firmy.

 

Czytaj cao
 
««  start « poprz. 1 2 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 5 z 7