• Polish

Z Kraju
Pierwsze kino zapachowe w Polsce
21.04.2009.
W warszawskim Forcie Woli od niedawna dzia³alno¶æ rozpoczê³o pierwsze w Polsce kino zapachowe 5D Extreme. Widzowie odwiedzaj±cy kino mog± czerpaæ z najnowszych technologi 5D. Ró¿ni siê ona od 3D tym, ¿e oprócz znanego nam ju¿ trójwymiaru, ogl±daj±c film w fotelu, mo¿emy tak¿e pobudziæ zmys³u powonienia i dotyku.

Piêæ wymiarów to jeszcze wiêcej bod¼ców ni¿ we wcze¶niejszych formach rozrywki – mówi zachêcaj±co Anna Komosiñska, mened¿erka projektu 5D Extreme. Ka¿dy fotel wyposa¿ony jest w specjalistyczny sprzêt. Podczas projekcji, w odpowiednim momencie uaktywniaj± siê odpowiednio m. in. imitacje podmuchów wiatru, opadaj±cych na twarz kropli wody czy ³askotania po nogach. Sam film wy¶wietlany jest w tradycyjnym 3D. Wszystko razem tworzy niesamowit± kompozycjê a  seans  staje siê niesamowit± przygod±, prze¿ywan± wraz z bohaterami.

Technologia 5D zosta³a opracowana ca³kiem niedawno, bo niespe³na rok temu. Co prawda Fort Wola jest pierwszym kinem w Polsce który zdecydowa³ siê na tak niekonwencjonalny projekt, ale na ¶wiecie istnieje ju¿ kilka multipleksów obs³uguj±cych ten format. Pewnie za pewien czas pojawi siê technika 6D czy 7D. Pozostaje wierzyæ, ¿e ka¿da z nich przypadnie do gustu coraz bardziej wymagaj±cej widowni. A nó¿ nie skoñczy swej kariery jak 4D, która ju¿ nie jest wy¶wietlana w ¿adnym kinie (pe³ni jedynie sezonow± funkcjê objazdow±).

Póki co nie mo¿emy liczyæ na projekcje w technice 5D, choæby czê¶ci kinowych nowo¶ci. Dotychczas wy¶wietlane by³y raczej produkcje dla dzieci (podobnie jest z 3D). Plusem jest jednak, cena biletów - seans w piêciozmys³owym kinie kosztuje tyle samo, co w tradycyjnym (16 z³ dla doros³ego i 12 z³ dla dziecka).

5D Extreme kusi jak ka¿da nowo¶æ, choæby z chêci jej poznania. Czemu zatem nie spróbowaæ, choæby tylko dlatego, by przekonaæ siê, jak to jest byæ w samym ¶rodku akcji filmu, nie ruszaj±c siê z fotela..?