• Polish

Us³ugi

           Jak marketing zapachowy zmieni biznes w 2009 roku? 


Je¿eli jeste¶:
-  Managerem  marketingu  i  szukasz inspiracji.
-  Organizujesz imprezy lub wprowadzasz produkty do obrotu.
-  Poszukujesz innowacyjnych rozwi±zañ w celu pobierania próbek, testerów.
-  Chcesz poznaæ nowy sposób komunikacji - pachn±ce foldery, ulotki, wizytówki.
-  Chcesz  stworzyæ i rozwijaæ markê oraz opracowaæ logotyp zapachowy.

 Porozmawiaj z nami o swoich pomys³ach i potrzebach.