• Polish

Wspó³praca
wspó³praca


Dopasujemy sie do Twoich potrzeb

 

Algorytm wspó³pracy

Rozwi±zania, które proponujemy s± efektem naszych kilkuletnich do¶wiadczeñ w opracowywaniu i realizacji projektów dostosowanych do potrzeb najbardziej wymagaj±cych klientów.
Nowy projekt zawsze wymaga precyzyjnego harmonogramu dlatego zawsze dzia³amy wed³ug opracowanego algorytmu:

1 BRIEF czyli za³o¿enia precyzuj±ce oczekiwania (przejd¿ do briefu )
Okre¶lamy w nim grupy docelowe, terminy realizacji poszczególnych etapów, preferencje zapachowe

2 ANALIZA
Kolejnym etapem jest analiza Briefu, przedstawienie propozycji uwzglêdniaj±cych za³o¿enia projektowe, ustalenie bud¿etu, analiza CBM (badanie rynku, konsumentów, ¼ród³a wzrostu)

3 STRATEGIA
Na tym etapie przedstawiane s± koncepcje, omawiane technologie,

4 WDRO¯ENIE
Akceptacja kalkulacji i koncepcji  umo¿liwia podjêcie prac wdro¿eniowych. Prace koñczymy ankiet± wdro¿eniow± w której Nasi klienci oceniaj± poszczególne etapy naszej pracy. Umo¿liwia nam to ci±g³y monitoring jako¶ci ¶wiadczonych us³ug