• Polish

Pamiêæ emocjonalna

Czy wiesz ¿e wszystkie impulsy zapachowe trafiaj± bezpo¶rednio do uk³adu limbicznego gdzie rejestrowane s± przez nasz± pod¶wiadomo¶æ - to w tym miejscu powstaj± uczucia, sympatie, skojarzenia, emocje i antypatie.

Uk³ad limbiczny jest odpowiedzialny za proces przek³adania emocji na reakcje organizmu (np. rytm bicia serca).

Dopiero pó¼niej dany zapach rejestrowany jest przez nasz rozs±dek i budujemy o nim konkretn± opiniê, jednak w momencie kiedy zdajemy sobie sprawê, ¿e "tutaj ³adnie pachnie" - nasze pozytywne odczucie jest ju¿ dawno zarejestrowane przez nasz± pod¶wiadomo¶æ.

AromaMarketing to nowe narzêdzie walki z konkurencj± miêdzy hotelami i sposób na zdobycie nowego klienta. To nowy sposób promocji sugestywnej, dziêki której klient nie bêdzie rozró¿nia³ danego miejsca po wygl±dzie, sposobie dojazdu czy innych szczegó³ach.Klient rozró¿nia nas po zapachu, tak jak ¶wiêta Bo¿ego Narodzenia kojarz± mu siê z zapachem choinki, tak konkretny aromat bêdzie mu przypomina³ wspaniale spêdzone chwile w hotelu. Bo czy¿ nie lepiej wej¶æ do hotelu, w którym czuæ powiew ¶wie¿o¶ci, po³±czony z delikatnym aromatem, a nie do takiego, w którym czuæ tylko zapach dawno niepranych zas³on i zwietrza³ego smrodu dymu tytoniowego?

Ka¿de miejsce ma swój zapach

W hotelu nie mo¿e tylko pachnieæ, kompozycja zapachowa która ma siê unosiæ w powietrzu musi byæ specjalnie dobrana do odpowiedniego pomieszczenia. Najwiêksze wra¿enie na go¶ciu musi wywrzeæ hol i recepcja hotelowa. Tam powinny unosiæ siê aromaty przyjemne, delikatne, cytrusowe, b±d¼ kwiatowe. Oczywi¶cie na dobór zapachu sk³ada siê wiele czynników, miêdzy innymi pora roku, kolor ¶cian, wystój recepcji, oraz inne, o których d³ugo by pisaæ. Klienci którzy wejd± do takiego holu zapamiêtaj± nie sam wygl±d, lecz zapach i bêd± go uto¿samiali z danym miejscem.

Kolejnym takim miejscem jest restauracja hotelowa, poniewa¿ nawet najlepszy kelner nie jest w stanie zaproponowaæ klientowi niczego je¿eli tamten nie ma po prostu ochoty na jedzenie. Mo¿na temu zaradziæ aromatyzuj±c restauracjê zapachami korzennymi, winnymi, lub o delikatnej nucie owocowej, to w³a¶nie takie aromaty powoduj± zwiêkszone uczucie ³aknienia. Profesjonalne aromaty zabijaj± ponadto nieprzyjemne zapachy których w restauracjach wiele ( wyziewy kuchenne czy dym tytoniowy).

Nastêpnym miejscem z którego klient korzysta jest Kawiarnia. Klient który odwiedza to miejsce powinien byæ zachêcony nie tylko do wypicia kawy, herbaty, lub soku, ale równie¿ do zjedzenia ciastka, b±d¼ jakiej¶ innej przek±ski deserowej. To w³a¶nie w tym miejscu powinien unosiæ siê aromat ¶wie¿o parzonej kawy i pieczonych rogalików. Obydwa aromaty pobudzaj± ³aknienie w kierunku s³odkiego.


Przyjazny pokój

Pokoje to najwa¿niejsze miejsce w hotelu, to tutaj go¶æ przebywa przez noc, tutaj odpoczywa. Wiêkszo¶æ go¶ci pali w hotelach, co jest skutkiem pó¼niejszych przykrych zapachów takich jak dym tytoniowy, pot, zapach chemikaliów itp. W tych pomieszczeniach powinno zastosowaæ siê aromaty zawieraj±ce absorber ( ¶rodek poch³aniaj±cy wszelkie nieprzyjemne zapachy ), a kompozycje powinny powodowaæ odprê¿enie i uczucie spokoju w kliencie. Taki klient z przyjemno¶ci± bêdzie wraca³ do tego hotelu.

Zapach wp³ywa na obraz tworzony w umy¶le

Na zakoñczenie warto dodaæ, ¿e aby obraz hotelu, czy firmy tworzony w umy¶le klienta by³ obrazem pe³nym i ca³kowicie zgodnym z naszymi oczekiwaniami, niezbêdne jest uwzglêdnienie zapachu. Bowiem zapach pod¶wiadomie wp³ywa na obraz tworzony w umy¶le i mo¿e go albo wzmocniæ, albo ca³kowicie zniekszta³ciæ czy zak³óciæ.

 

www.aromaterapia.pl
 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »