• Polish

Publikacje
Pamiêæ emocjonalna

Czy wiesz ¿e wszystkie impulsy zapachowe trafiaj± bezpo¶rednio do uk³adu limbicznego gdzie rejestrowane s± przez nasz± pod¶wiadomo¶æ - to w tym miejscu powstaj± uczucia, sympatie, skojarzenia, emocje i antypatie.

Uk³ad limbiczny jest odpowiedzialny za proces przek³adania emocji na reakcje organizmu (np. rytm bicia serca).

Dopiero pó¼niej dany zapach rejestrowany jest przez nasz rozs±dek i budujemy o nim konkretn± opiniê, jednak w momencie kiedy zdajemy sobie sprawê, ¿e "tutaj ³adnie pachnie" - nasze pozytywne odczucie jest ju¿ dawno zarejestrowane przez nasz± pod¶wiadomo¶æ.

Czytaj cao
 
Nos pe³en tajemnic
Nie ma drugiego urz±dzenia odbiorczego o wra¿liwo¶ci równej zmys³owi wêchu, jest on niezwykle precyzyjny, dok³adny, a tak¿e wyj±tkowo pamiêtliwy...(Smith 1983) Choæ wêch jest 10.000 bardziej wra¿liwy na stê¿enie cz±steczek chemicznych ni¿ smak, zmys³ ten nadal jest niedoceniany. A fenomenowi ludzkiego wêchu warto przyjrzeæ siê bli¿ej...
Czytaj cao
 
Branding
 Kapita³ marki i logo zapachowe
Marka firmy symbolizowana poprzez logo jest skondensowan± informacj±, która pozwala rozpoznaæ dany produkt po¶ród du¿ej liczby innych, czêsto o takiej samej jako¶ci. Marka jest kapita³em firmy, gdy¿ u³atwia komunikacjê z konsumentem, zapewnia zaufanie klienta podczas podejmowania decyzji o zakupie i dostarcza temu¿ gratyfikacji spo³ecznej oraz osobistej
Czytaj cao