• Polish

Marketing Mix
Marketing Mix


Marketing Mix - to nowa koncepcja sprzeda¿y. Zsynchronizowana z innymi dzia³aniami marketingowymi uwolni PE£EN POTENCJA£ Twojej firmy. Zmys³ powonienia - najsilniejszy wyzwalacz emocjonalnej pamiêci - to cenna informacja! Zapach skutecznie pomaga odró¿niæ jeden produkt od drugiego. Budzi pragnienia, skojarzenia, emocje. I o to w³a¶nie chodzi. Ju¿ dzi¶ wiele firm stosuje tê sensoryczn± strategiê i zwiêksza grono klientów, a co wiêcej, emocjonalnie zwi±zuje ich ze swoj± mark±.

AROMANET.pl
wykracza poza listê tradycyjnych dzia³añ zwi±zanych z mark±. Nowy punkt widzenia na "stare" tematy b³yskawicznie dostraja procesy  biznesowe do g³osu klienta - to nie jest skomplikowana mantra.
To ekskluzywny kierunek rozwoju Twojej firmy!