• Polish

Firma
kim jeste¶my
 Tworzymy zaanga¿owany zespó³ osób z du¿ym do¶wiadczeniem w wdra¿aniu systemu marketingowego, który wykorzystuje najsilniejszy z ludzkich zmys³ów - zmys³ wêchu
Dziêki naszym rozwi±zaniom  zapewniamy bezpo¶redni± drogê do emocji  które jak wiemy zawsze przek³adaj± siê na konkretne zachowania.
Czytaj cao
 
idea
Marketing zapachowy przeszed³ triumfalnie przez Stany Zjednoczone, obecnie coraz bardziej zaznacza swoj± obecnosæ w Europie i w Polsce
Nasza wizja to budowanie pozytywnej atmosfery w miejscu sprzeda¿y oraz zwiêkszanie prawdopodobieñstwa zakupów impulsywnych. Nasza idea wspiera wizjê poprzez oferowanie szerokiego asortymentu produktów do aromatyzowania w miejsach pracy i sprzeda¿y. Marketing zapachowy pomaga w stworzeniu charakterystyczngo wizerunku miejsca, do którego powraca siê z przyjemno¶ci±. Twoja firma te¿ mo¿e mieæ swój aromat.
Czytaj cao
 
Jak to dzia³a
 Pradawne emocje 
 Wêch kryje w sobie ogromn± moc. Jak wiadomo powonienie jest najpierwotniejszym mechanizmem organizmów ¿ywych. Dlatego mo¿emy mieæ niemal¿e pewno¶æ, i¿ zapach mówi jêzykiem emocji i wywo³uje pozytywne uczucie zanim wtórnie w naszej g³owie pojawi siê my¶l, refleksja. Ka¿dy cz³owiek przecie¿ ze swojego dzieciñstwa pamiêta chocia¿ jeden charakterystyczny zapach, który stanowi w jego dalszym ¿yciu jedno z najsilniejszych i najbardziej utrwalonych wspomnieñ. Nawet delikatna woñ tego zapachu z ³atwo¶ci± przywo³uje z pamiêci mi³± sytuacjê.  
Czytaj cao