• Polish

Kawa na papierze
Ju¿ nied³ugo najnowsze drukarki bêd± drukowaæ atramentem o zapachu kawy!

W¶ród 50 najlepszych  propozycji zg³oszonych na tegoroczn± edycjê konferencji Greener Gadgets, która odbêdzie siê 27 lutego w Nowym Jorku, jest  projekt urz±dzenia, które nie tylko obni¿y koszty zu¿ycia energii elektrycznej i atramentowych wk³adów do drukarek, ale tak¿e sprawi, ¿e odczujesz maksimum korzy¶ci zmys³owych z porannej fili¿anki kawy.

Projekt ekologicznej drukarki RITI, zamiast tradycyjnych nieekologicznych tuszy do drukowania, wykorzystuje fusy po kawie i herbacie. U¿ytkownik umieszcza je w zbiorniku znajduj±cym siê na górze drukarki. Drukarka nie wymaga zasilania elektrycznego i idealnie nadaje siê do pracy na ma³± skalê, poniewa¿ u¿ytkownik rêcznie przesuwa zbiornik z fusami w lewo i prawo. Dziêki projektowi RITI ka¿da wydrukowana strona bêdzie mieæ charakterystyczny zapach kawy lub herbaty, co na pewno o¿ywi nudne poranne spotkania pracowników.
 
nastpny artyku »