• Polish

Branding
Branding

 Logo jest symbolem marki firmy. Jest skondensowanym komunikatem dla klienta: "znasz mnie dobrze, ufasz mi, jeste¶ ze mnie zadowolony, zatem  jestem lepszy, ni¿ podobny produkt o podobnej jako¶ci!". W ten sposób (oczywi¶cie uproszczaj±c) marka staje siê KAPITA³EM firmy.

Rozpoznawalna marka bezb³êdnie kojarzona z produktem to marzenie ka¿dego w³a¶ciciela firmy. Zdobywanie dominacji marki na rynku poprzez multi-sensoryczn± strategiê mo¿e mieæ kluczowe znaczenie w odniesieniu sukcesu. Bez wzglêdu na rodzaj produktu lub us³ug - zapach mo¿e byæ nieod³±cznym atrybutem  wizerunku (aromatycznym obrazem) Twojej firmy.

AROMANET.pl 
proponuje:
- opracowanie logo zapachowego;
- zastosowanie logo zapachowego na przedmiotach materialnych;
- rozprzestrzenianie logo zapachowego w otoczeniu;
- "zwi±zanie" logo z sytuacj±, w której rozprzestrzeniany jest zapach.

Czy jeste¶ gotowy do stworzenia strategii rozwoju Twojej marki?