• Polish


Marketing zapachowy

To potê¿na broñ w walce o klienta!
Nie mo¿na oprzeæ siê reklamie zapachowej. Mo¿na zamkn±æ oczy, mo¿na zatkaæ uszy, nie mo¿na przestaæ oddychaæ...